"…เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่อยู่ที่พรมแดนความรู้ของเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน และเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่พยายามแหวกวงออกไปจากขอบเขตทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม..." อ่านต่อที่ เศรษฐกิจพอเพียง…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เขียนไว้ที่ เครือข่ายสยามเสวนา ครับ