ไปเยี่ยมนิเทศโรงเรียนเมืองคง จ. นครราชสีมา

ได้ฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในโรงเรียนหลากหลาย...แสดงว่าโรงเรียนก้าวหน้าทางวิชาการมาก

บางเรื่องมีรูปแบบเป็นวิทยานิพนธ์ บางเรื่องเป็นการผลิตสื่อ บางเรื่องใช้วิธีการธรรมดา ไม่น่าสนใจ บางเรื่องไม่มีที่มา บางเรื่องมีที่มาจากปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนชัดเจน  และยังได้ยินพูดกันถึงวิจัย 5 บท กับวิจัยหน้าเดียว

เสนอแนะว่า   ผลงานที่มีคุณค่า เป็นผลงานทางวิชาการ ควรมีที่มาจากปัญหาความต้องการพัฒนา นักเรียน  ใช้รูปแบบวิธีการแก้ปัญหา เป้าหมายที่การพัฒนานักเรียน 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ  ไม่ควรมีเป้าหมายเพียงการผลิตสื่อ การใช้วิธีการธรรมดา ๆ ก็ไม่น่าสนใจ อาจเกิดประโยชน์น้อย.... และควรใช้รูปแบบมาตรฐาน 5 บท