การจัดการความรู้ในโรงเรียนอู่ทอง

การจัดการความรู้ในโรงเรียนอู่ทอง

การจัดการความรู้ในโรงเรียนอู่ทอง

     โรงเรียนอู่ทอง เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  2  ปีการศึกษา  ตั้งแต่เดือนเมษายน  2549  ถึง เดือนมีนาคม  2551 

      โรงเรียนอู่ทองมีวิธีการขับเคลื่อน KM  ดังนี้

    1.  ระยะเตรียมการ (เมษายน 2549)

          1.1  แต่งตั้งคณะทำงาน (ทีมนำ)  ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และครูแกนนำ KM  รวม  25  คน

           1.2  ให้ความรู้ทีมนำเกี่ยวกับ  KM  และวิธีการขับเคลื่อน KM  ในโรงเรียนอู่ทอง

            1.3  ให้ความรู้ครูทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับ  KM  และวิธีการขับเคลื่อน  KM  ในโรงเรียนอู่ทอง  โดยมีทีมนำเป็นวิทยากรพี้เลี้ยง

             1.4  ตั้งเป้าหมาย (KV) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

              1.5  กำหนดปฏิทิน  KM  ในโรงเรียนอู่ทอง

       2.  ระยะพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนอู่ทอง

ระยะที่ 1 (พฤษภาคม ถึง กันยายน  2549)

               2.1  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS)  ตามปฏิทินท่กำหนด

                2.2  บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                2.3  จัดเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศในแฟ้มเอกสารและในคอมพิวเตอร์  และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

                 2.4  นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานและการเรียนการสอน

                  2.5  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บแมงมุมของ  สพท.สพ.2  และเว็บ gotoknow.org

                   2.6  นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผล

         3.  ระยะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและขยายผล  ระยะที่ 2   (ตุลาคม 2549  ถึง  มีนาคม  2551)

                3.1  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเป้าหมายเดิม  แต่ให้ลงลึกกว่าเดิม

                 3.2  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องใหม่

                 3.3  จัดการเหมือนระยะท่ 1

                  3.4  ทำรายงานการวิจัย

 

 

    ท่านใดจะให้ข้อแนะนำอะไร จะขอขอบคุณล่วงหน้า 

 

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงานวิชาการความเห็น (11)

มืออาชีพจริงๆ ครับ

เขียนเมื่อ 
นำเรื่องเล่าจากการทำ KM มาเล่าในนี้บ้างนะค่ะจะรออ่านยอดเยี่ยมมากในการทำกระบวนการ KM ของโรงเรียนอู่ทอง
เขียนเมื่อ 
นำเรื่องเล่าจากการทำ KM มาเล่าในนี้บ้างนะค่ะจะรออ่านยอดเยี่ยมมากในการทำกระบวนการ KM ของโรงเรียนอู่ทอง
เขียนเมื่อ 
โรงเรียนอู่ทองมีเรื่องเล่าจากการทำ KM มากมายหลายเรื่องจำนำมาลงให้สมาชิกได้ทราบเป็นระยะ ๆ ตอนนี้บันทึกอยู่ที่บ้านจึงไม่มีข้อมูล  รอหน่อยนะครับ
รองโรจน์
IP: xxx.19.86.134
เขียนเมื่อ 

          วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของโรงเรียนอู่ทอง

          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙  โรงเรียนอู่ทองได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนมีคุณภาพ

          โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นคุณอำนวย  และมอบหมายให้ครู ๒ คน เป็นคุณลิขิต ครูที่เหลือเป็นคุณกิจ

          วิธีการทำกิจกรรมคือให้ครูแต่ละคนในกล่มสาระฯ เล่าถึงความภาคภูมิในหรือความสำเร็จจากการสอนว่ามีวิธีการอย่างไรผลเป็นอย่างไร แล้วให้คุณลิขิตบันทึกลงในเอกสารและให้นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Gotoknow  หรือ web แมงมุม ของสพท.สพ.๒ ต่อไป

          จากการสังเกตการทำกิจกรรมครูให้ความร่วมมือและสนุกกับการทำกิจกรรม โดยเฉพาะการตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนครูเล่าให้ฟัง  จึงมีความน่าเชื่อว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์เพราะครูแต่ละคนจะได้รับรู้วิธีการสอนที่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจของครูแต่ละคนไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้ตามความเหมาะสม เมื่อครูแต่ละคนมีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอูทองคงจะมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ

          ครั้งนี้เล่าสู่กันอ่านเพียงเท่านี้ก่อน ในครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่อง การทำกิจกรรม KM เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และมีภาพให้ดูด้วย

          เมื่อเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  โรงเรียนมีกำหนดทำกิจกรรม KM ของนักเรียนและผู้ปกครอง

          นักเรียน ทำในหัวข้อ เรียนอย่างไรให้เก่ง  โดยจะคัดนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในแต่ละระดับชั้น ๆ ละ ๑๐ คน เพื่อให้มาเล่าถึงวิธีการเรียนที่ทำให้เก่ง เพื่อบันทึกไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

          ผู้ปกครอง  ทำในหัวข้อ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กดี  โดยจะคัดเลือกผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นเด็กดีในแต่ละระดับชั้น ๆ ละ ๑๐ คน เพื่อให้มาเล่าถึงวิธีการเลี้ยงลูกที่จะทำให้ลูกเป็นเด็กดี  เพื่อบันทึกไว้แลกเลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป

          กำหนดเวลายังไม่แน่นอน  หากใครจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยก็ให้แจ้งความจำนงได้ที่ รองฯ วิโรจน์  ไชยภักดี   มือถือ 0818079948  ด่วน นะครับ

                    

  • เฝ้าติดตามอ่านบันทึกต่อ ๆ ไปของ รองโรจน์ ค่ะ
  • อู่ทองเยี่ยมจริง ๆ คุณครูมี blog ของตัวเอง หลายคนเลย หลายคนขยันบันทึกอย่างสม่ำเสมอ น่าชื่นชม
  • ถ้าจัดรางวัลให้....อู่ทองก็กินขาดสิคะเนี่ย
  • เชียร์ค่ะ

สวัสดีค่ะ 

  • ขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ 
  • ตาม ศน.กุ้งมาค่ะ 
  • เรียนเชิญอ่านที่นี่ค่ะ

ครูอ้อย

เขียนเมื่อ 
รองโรจน์ ทำKMต่อเนื่องขอชื่นชมค่ะ

ยอดเยี่ยมครับผม ขอบคุณครับ

ความรู้เนื้อๆเลย เป็นประโยชน์มาก

รองฯ โรจน์
IP: xxx.147.104.223
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยให้กำลังใจ  ผมจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด และจะสนับสนุนให้คนอื่นพัฒนาต่อไปด้วย

คนสวย
IP: xxx.27.205.51
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ

หมายเลขบันทึก

47650

เขียน

01 Sep 2006 @ 16:17
()

แก้ไข

17 Jun 2012 @ 15:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก