การจัดการความรู้ในโรงเรียนอู่ทอง

     โรงเรียนอู่ทอง เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  2  ปีการศึกษา  ตั้งแต่เดือนเมษายน  2549  ถึง เดือนมีนาคม  2551 

      โรงเรียนอู่ทองมีวิธีการขับเคลื่อน KM  ดังนี้

    1.  ระยะเตรียมการ (เมษายน 2549)

          1.1  แต่งตั้งคณะทำงาน (ทีมนำ)  ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และครูแกนนำ KM  รวม  25  คน

           1.2  ให้ความรู้ทีมนำเกี่ยวกับ  KM  และวิธีการขับเคลื่อน KM  ในโรงเรียนอู่ทอง

            1.3  ให้ความรู้ครูทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับ  KM  และวิธีการขับเคลื่อน  KM  ในโรงเรียนอู่ทอง  โดยมีทีมนำเป็นวิทยากรพี้เลี้ยง

             1.4  ตั้งเป้าหมาย (KV) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

              1.5  กำหนดปฏิทิน  KM  ในโรงเรียนอู่ทอง

       2.  ระยะพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนอู่ทอง

ระยะที่ 1 (พฤษภาคม ถึง กันยายน  2549)

               2.1  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS)  ตามปฏิทินท่กำหนด

                2.2  บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                2.3  จัดเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศในแฟ้มเอกสารและในคอมพิวเตอร์  และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

                 2.4  นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานและการเรียนการสอน

                  2.5  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บแมงมุมของ  สพท.สพ.2  และเว็บ gotoknow.org

                   2.6  นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผล

         3.  ระยะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและขยายผล  ระยะที่ 2   (ตุลาคม 2549  ถึง  มีนาคม  2551)

                3.1  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเป้าหมายเดิม  แต่ให้ลงลึกกว่าเดิม

                 3.2  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องใหม่

                 3.3  จัดการเหมือนระยะท่ 1

                  3.4  ทำรายงานการวิจัย

 

 

    ท่านใดจะให้ข้อแนะนำอะไร จะขอขอบคุณล่วงหน้า