ความเห็น 83349

การจัดการความรู้ในโรงเรียนอู่ทอง

รองโรจน์
IP: xxx.19.86.134
เขียนเมื่อ 

          วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของโรงเรียนอู่ทอง

          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙  โรงเรียนอู่ทองได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนมีคุณภาพ

          โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นคุณอำนวย  และมอบหมายให้ครู ๒ คน เป็นคุณลิขิต ครูที่เหลือเป็นคุณกิจ

          วิธีการทำกิจกรรมคือให้ครูแต่ละคนในกล่มสาระฯ เล่าถึงความภาคภูมิในหรือความสำเร็จจากการสอนว่ามีวิธีการอย่างไรผลเป็นอย่างไร แล้วให้คุณลิขิตบันทึกลงในเอกสารและให้นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Gotoknow  หรือ web แมงมุม ของสพท.สพ.๒ ต่อไป

          จากการสังเกตการทำกิจกรรมครูให้ความร่วมมือและสนุกกับการทำกิจกรรม โดยเฉพาะการตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนครูเล่าให้ฟัง  จึงมีความน่าเชื่อว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์เพราะครูแต่ละคนจะได้รับรู้วิธีการสอนที่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจของครูแต่ละคนไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้ตามความเหมาะสม เมื่อครูแต่ละคนมีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอูทองคงจะมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ

          ครั้งนี้เล่าสู่กันอ่านเพียงเท่านี้ก่อน ในครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่อง การทำกิจกรรม KM เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และมีภาพให้ดูด้วย

          เมื่อเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  โรงเรียนมีกำหนดทำกิจกรรม KM ของนักเรียนและผู้ปกครอง

          นักเรียน ทำในหัวข้อ เรียนอย่างไรให้เก่ง  โดยจะคัดนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในแต่ละระดับชั้น ๆ ละ ๑๐ คน เพื่อให้มาเล่าถึงวิธีการเรียนที่ทำให้เก่ง เพื่อบันทึกไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

          ผู้ปกครอง  ทำในหัวข้อ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กดี  โดยจะคัดเลือกผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นเด็กดีในแต่ละระดับชั้น ๆ ละ ๑๐ คน เพื่อให้มาเล่าถึงวิธีการเลี้ยงลูกที่จะทำให้ลูกเป็นเด็กดี  เพื่อบันทึกไว้แลกเลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป

          กำหนดเวลายังไม่แน่นอน  หากใครจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยก็ให้แจ้งความจำนงได้ที่ รองฯ วิโรจน์  ไชยภักดี   มือถือ 0818079948  ด่วน นะครับ