"KM คือ ธรรมชาติ"

 

KM เป็นวิถีแห่งธรรมชาติ

 

ธรรมชาติเป็นวิถีที่แห่งความเป็นมนุษย์

 

สิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะความรู้

 

ความรู้ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดได้

 

และความรู้ที่บอกมนุษย์ทุกผู้ทุกคนอยู่เสมอว่า

การอยู่รอดได้ที่ยั่งยืนมากที่สุด ก็คือ

การอยู่รอดตามวิถีแห่งธรรมชาติ

 

KM จึงเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์

วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

   

ธรรมะ ชาติ และธรรมชาติ


ขอขอบพระคุณพี่วีรยุทธ (สิงห์ป่าสัก)

กับประโยคทอง "KM คือธรรมชาติ"  

ขอพลังความรู้แห่งธรรมชาติจงสถิตกับทุก ๆ ท่านตลอดไป

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ