ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง = การบริโภคและการผลิตอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณและมีเหตุผล ไม่ขัดสนแต่ไม่ฟุ่มเฟือยสมดุล = การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (CDF)  มีความสมดุลระหว่างโลกาภิวัตน์ (Globalization) & อภิวัฒน์ท้องถิ่น (Localization)  มีความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจ & การเงิน และภาคคน & สังคม มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิตที่สมดุลมีการผลิตหลากหลายใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
                ยั่งยืน = พอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้านโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิคุ้มกันที่ดีระบบเศรษฐกิจ & สังคมมีความยืดหยุ่นที่สามารถก้าวทันและพร้อมรับต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดจนปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถป้องกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (วิกฤติ)ได้ คุณภาพคน : จะพัฒนาเศรษฐกิจทางสายกลางได้ คนต้องมีคุณภาพก่อนในด้านต่างๆดังนี้พื้นฐานจิตใจ = สำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต ไมตรีมีเมตตาหวังดีให้กันและกัน หลักการดำเนินชีวิต = อดทนมีความเพียรใช้สติปัญญา คิดอย่างรอบคอบก่อนทำมีวินัย ภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต = มีสุขภาพดีและมีศักยภาพ ทักษะและความรอบรู้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพและหารายได้อย่างมั่นคงและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง                             ระบบ GAP พืช ระบบ GAP พืช = พัฒนาจากข้อดีของระบบสากล (HACCP  ISO  GMP  และ QA )ให้เหมาะสมกับเกษตรกรไทยและเงื่อนไขทางการค้า นโยบายคุณภาพ = เป็นการประกาศเจตจำนงด้านคุณภาพ หรือ เป็นการกำหนดเป้าหมายในการผลิต     เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของคู่ค้าและผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติ GAP = 1. แหล่งน้ำ    2. พื้นที่ปลูก  3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในแปลง   5. การบันทึกข้อมูล 6. การผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืช 7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ  8. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว

ระบบการจัดการคุณภาะ( GAP ) =

-           สมัครใจ -           แนวทางปฏิบัติไม่ใช่ข้อบังคับ ·       สินค้าคุณภาพ ·       ปลอดภัยจากสารพิษ ·       ปลอดศัตรูพืช -           ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบ GAP ·       นโยบายระดับประเทศ ·       เงื่อนไขทางการค้า ·       ระบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ·       แรงจูงในของเกษตรกรในระบบการจัดการคุณภาพ