ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเข้าสู่ระบบGAP ของเกษตรกร

amatawet
คิดอย่างรอบคอบก่อนทำมีวินัย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง = การบริโภคและการผลิตอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณและมีเหตุผล ไม่ขัดสนแต่ไม่ฟุ่มเฟือยสมดุล = การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (CDF)  มีความสมดุลระหว่างโลกาภิวัตน์ (Globalization) & อภิวัฒน์ท้องถิ่น (Localization)  มีความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจ & การเงิน และภาคคน & สังคม มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิตที่สมดุลมีการผลิตหลากหลายใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
                ยั่งยืน = พอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้านโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิคุ้มกันที่ดีระบบเศรษฐกิจ & สังคมมีความยืดหยุ่นที่สามารถก้าวทันและพร้อมรับต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดจนปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถป้องกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (วิกฤติ)ได้ คุณภาพคน : จะพัฒนาเศรษฐกิจทางสายกลางได้ คนต้องมีคุณภาพก่อนในด้านต่างๆดังนี้พื้นฐานจิตใจ = สำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต ไมตรีมีเมตตาหวังดีให้กันและกัน หลักการดำเนินชีวิต = อดทนมีความเพียรใช้สติปัญญา คิดอย่างรอบคอบก่อนทำมีวินัย ภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต = มีสุขภาพดีและมีศักยภาพ ทักษะและความรอบรู้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพและหารายได้อย่างมั่นคงและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง                             ระบบ GAP พืช ระบบ GAP พืช = พัฒนาจากข้อดีของระบบสากล (HACCP  ISO  GMP  และ QA )ให้เหมาะสมกับเกษตรกรไทยและเงื่อนไขทางการค้า นโยบายคุณภาพ = เป็นการประกาศเจตจำนงด้านคุณภาพ หรือ เป็นการกำหนดเป้าหมายในการผลิต     เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของคู่ค้าและผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติ GAP = 1. แหล่งน้ำ    2. พื้นที่ปลูก  3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในแปลง   5. การบันทึกข้อมูล 6. การผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืช 7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ  8. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว

ระบบการจัดการคุณภาะ( GAP ) =

-           สมัครใจ -           แนวทางปฏิบัติไม่ใช่ข้อบังคับ ·       สินค้าคุณภาพ ·       ปลอดภัยจากสารพิษ ·       ปลอดศัตรูพืช -           ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบ GAP ·       นโยบายระดับประเทศ ·       เงื่อนไขทางการค้า ·       ระบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ·       แรงจูงในของเกษตรกรในระบบการจัดการคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ext.lamae

คำสำคัญ (Tags)#km#เกษตรชุมพร

หมายเลขบันทึก: 47217, เขียน: 30 Aug 2006 @ 12:34 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 00:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สามคำที่ในหลวงทรงย้ำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

คำแรกที่สุดคือ “ทำอะไรใช้เหตุใช้ผลได้ไหม” ไม่ใช่วันดีคืนดีนึกอยากเป็นอุตสาหกรรม ก็กระโดดไปโดยไม่มีอะไรรองรับ

คำที่สองคือ “ทำอะไรพอประมาณ” อย่าทำอะไรเกินพลกำลังของเรา ไม่ใช่มีอยู่แค่นี้แต่ต้องไปกู้มาสี่พันล้าน สุดท้ายกลายเป็นหนี้เอ็นพีแอล คำว่า “พอประมาณ” ผมอยาก จะแปลอีกอย่างว่าทำอะไรจะต้องตรวจสอบศักยภาพของเราก่อน เช่นมวยไทยของเรานั้นเก่งที่สุดในโลกจริง แต่รุ่นเล็ก คือ ในรุ่นเล็กนั้นเรากินเรียบ แต่รุ่นใหญ่เท่าไมค์ ไทสัน เราไหวไหม เพราะมันเกินกว่าศักยภาพของเรา

 

เขียนเมื่อ 

คำที่สาม คือ “ทำอะไรมีภูมิคุ้มกัน” ขณะเดียวกันก็ทำให้สอดคล้องกับสังคม ภูมิประเทศ และสภาวะแวดล้อม เช่น ยกตัวอย่าง ห้องที่เรานั่งกันอยู่นี้ ถ้าเกิดวันไหนไม่ มีไฟฟ้า ไม่มีแอร์ จะทำกันอย่างไร ก็ต้องคิดเผื่อไว้กับสิ่งเหล่านี้

  • น่าสนใจนะครับว่า เราจะสามารถส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน GAP บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ได้หรือไม่? อย่างไร?
  • ผมมองว่า ในแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาค ต้องการ การพัฒนารูปแบบ (Model Development) เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในอาชีพ "นักส่งเสริมการเกษตร" แล้ว ตั้งเข็มชีวิตทุ่มเทให้เกิดความก้าวหน้า ความสำเร็จ ในเรื่องนี้ สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นกับชีวิตมากมาย
  • ใครบางคนเคยบอกผมว่า "เชื่อมั่น ยึดถือ เดินตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัว ชีวิตนี้ไม่มีวันอับจน" ผมเชื่อและศรัทธาเต็มหัวใจ.
Chaichouy
IP: xxx.172.84.98
เขียนเมื่อ 

Model Development แบบGAP เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นน่าจะมาจากสภาพพื้นที่ อากาศ และชุมชน พร้อมๆกัน ชาวพะโต๊ะภูมิใจกับสภาพพื้นที่ที่ลาดเอียงเพราะมังคุดเป็นเนื้อแก้วยางไหลน้อยลงในช่วงฝนตก อย่างไรก็ตามใครรู้ช่วยบอกด้วยว่าซีพีซื้อมังคุดภาคตะวันออกปีนี้ลูกละ8บาทเพราะGAPเป็นตัวนำหรือเพราะผลผลิตน้อย ขณะที่จ.นคร มังคุดก.ก.ละ30 บาทเพราะผลผลิตน้อย เกษตรกรถามจะตอบก็เป็นงงว่าองค์ความรู้ด้านGAPกับระดับเกษตรกรขณะที่มีข่าวว่าทุเรียนใช้ระบบการขายกับยูโร