เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาจารย์แหววได้ตั้งคำถามว่า " คุณคิดว่ากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลมีความสำคัญสำหรับคุณอย่างไร?"เพื่อที่จะให้เราได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน

          ในทัศนะของข้าพเจ้า มองว่า เป้าหมาย จุดหมายและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมาย ก็คือ คน  

          อีกทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของยุคโลกาภิวัฒน์ การที่ต้องปรับตัวและแสวงหาช่องทางที่เหมาะสม ในการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างสมานฉันท์นั้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การจัดการระเบียบสังคมและการจัดระบบการจัดการ ความขัดแย้งให้ง่ายต่อการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับประชาชนทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับสังคมสู่เป้าหมายแห่งความสันติสุขยุติธรรม

          ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคน ๆ หนึ่งในสังคม เป็นผู้ศึกษาวิชากฎหมายและได้ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะมีส่วนช่วยสังคมบ้างไม่มากก็น้อย คิดว่าถ้าได้ศึกษาวิชานี้จะทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในสังคมที่แตกต่างกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือปัญหาเอกชนต่างชาติที่จะเข้ามาในประ เทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้าง และมีวิธีการจัดการได้อย่างไรบ้าง เป็นต้น 

          คิดว่าปัญหาเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

          และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้และไม่ควรมองข้าม หรือเพิกเฉย เพราะปัญหาต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อเราทุกคนในสังคม