รูปแบบการทำงานโดยทั่วไป จะเป็นการบังคับบัญชาในแบบลำดับขั้น หากเปลี่ยนแปลงให้เกิดการทำงานแบบประสานพลังนั้น ควรจะต้อง

1. ไม่เน้นการใช้อำนาจในการบริหารจัดการ แต่เน้นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั่เกี่ยวข้องใหม่
2. การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
3. การสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากทำงาน
4. ทลายกำแพงกั้นระหว่างกอง ฝ่าย โครงการต่างๆ ในหน่วยงานหรือ องค์กรนั้นๆ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งจะเป็นการทำงานในแบบประสานพลังนั่นเอง