• วันที่ 27 สิงหาคม ดิฉันได้มีโอกาส เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพนักงานราชการ โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง สิรินธร
  • การอบรมพนักราชการครั้งนี้ได้มุ้งเน้นการพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) การพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติราชการเป็นผู้ปฏิบัติการที่ทรงความรู้ (Knowledge worker)
  • ลักษณะการฝึกอบรมแบบ ATM (Action-based Training model) เป็นการฝึกอบรมควบคู่กับการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self-Directed Learning)
  • จัดอบรมตั้งแต่วันนี่ 28 สิงหาคม 2549-16 กันยายน 2549 จำนวน 20 วัน โดยวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ทำพิธีเปิด ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง
  • ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป ฝึกอบรมการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
  • นอกจากนั้นดิฉันได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและประเมินพนักงานราชการในสังกัด ได้แก่ นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์
  • ดิฉันได้มีโอกาสได้นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยได้แนะนำให้ศึกษาวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก www.gotoknow.org และได้แนะนำให้ทุกคนได้ลงทะเบียน และสร้างบล็อกของตนเอง  บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกกิจกรรม หรือเรื่องที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา เพื่อส่งให้กับพี่เลี้ยง สำหรับการประเมินผ่านการอบรมได้เลย
  • ผู้เข้ารับการอบรมสนใจและจะสมัครกัน บางคนบอกว่าน่าจะรู้นานแล้วว่ามีวิธีนี้ด้วย เพราะสามารถรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมงานของตนเอง ประกอบการประเมินในการต่อสัญญาจ้างการทำงานแต่ละปีได้เป็นอย่างดี

 

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

28 สิงหาคม 2549