สถาบันอุดมศึกษาต่างๆได้กำหนดลักษณะ "บัณฑิตอันพึงประสงค์" ของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อจะได้รู้ว่าควรจะพัฒนานักศึกษาของตัวเองไปในทางไหนที่จะได้มาซึ่งบัณฑิตอันพึงประสงค์ และประโยชน์อื่นๆอีกนานัปการ....

    ณ วันนี้ผมเห็นว่าหน่วยงานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักๆในการบริการ และการพัฒนานักศึกษา ควรเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในด้านบริการ และปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะไปสู่จุดนั้นได้ ผมว่าต้องเริ่มที่บุคลากรในหน่วยงาน วิธีหนึ่งที่จะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เป็นเลิศผมขอเสนอแนะว่า ควรจะมีการกำหนดคุณลักษณะของ "บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาที่พึงประสงค์" ของหน่วยงานตัวเองขึ้นมา ทั้งนี้จะได้รู้ว่าคุณลักษณะที่เราตั้งไว้น่ะ บุคลากรของเรายังขาดอะไรบ้าง องค์กรจะได้ส่งเสริมและพัฒนาได้ตรงจุด  ไม่เพียงแต่จะต้องมองว่าบุคลากรขาดอะไร คงต้องมองถึงระบบการบริหารงานด้วยว่ามีส่วนใดที่ส่งเสริมหรือทำให้เหนี่ยวรั้งการพัฒนาของบุคลากรของเรา โดยแนวทางดำเนินการขึ้นต้น อาจจะมีการร่วมกันระดมสมองกำหนดคุณลักษณะดังกล่าว(เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและยอมรับในคุณลักษณะนั้นๆ) ถ้าใครทำได้ตามคุณลักษณะดังกล่าวอาจมีการประกาศเกียรติคุณ, เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ

    ผมเคยได้ฝากแนวคิดนี้ไว้ต่อเจ้านายแล้วตอนประเมินข้าราชการประจำปี 2549 ไม่รู้ว่าท่านจะเอากับผมไหม  แต่ดูท่านสนใจไม่ใช่น้อย ^_*

    ท่านที่อ่านหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรโปรดชี้แนะด้วยครับ