การรณรงค์ (Campaign)่

การรณรงค์ มีความหมายตามพจนานุกรมว่า การกระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ปัจจุบัน การรณรงค์ หมายถึง
การระดมคนจำนวนมากมาเดินเป็นขบวน ถือป้ายผ้าเขียนข้อความเก๋ๆ ปิดถนนให้รถติด ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

แล้วสรุปผล รายงานความสำเร็จต่อหน่วยเหนือ

[ ๑๕ ม.ค. ๒๕๔๖,๑๔:๑๐:๒๔ ]