สำนักหอสมุดจัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

        เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดนครสวรรค์ มีนางสาวขวัญตระกูล  กลิ่นสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสำนักหอสมุด เป็นผู้ให้ความรู้ โดยมีอาจารย์ปราโมทย์    ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความอนุเคราะห์ และอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรม

        การจัดฝึกอบรมครั้งนี้สำนักหอสมุดได้ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับแนะนำการให้บริการในด้านต่างๆภายในสำนักหอสมุดด้วย มีผู้เข้ารับฟังการอบรมทั้ง 2ชั้นปี ซึ่งเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา นิสิตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

        จากการสอบถามผู้เข้าฝึกอบรมทราบว่าผู้เข้าอบรมยังไม่เคยเข้าเว็บไซด์ และใช้บริการฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดเลย ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดให้เป็นที่รู้จักไปในตัวด้วย

(หากท่านใดสนใจเรื่องการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สามารถติดต่อมาได้ที่ฝ่ายบริการสำนักหอสมุด โทร0-5526-1055 หรือ 0-5526-0000 ต่อ 2615 )

ภาพโดย"คนเขียนข่าว"