วัฒนธรรมการเรียนรู้ : มุมมองทางรัฐศาสตร์

ยูมิ
ความเกรงใจไม่มีในวัฒนธรรมตะวันตก

                ผมออกจากที่พักวันนี้ช่วง  7  โมงเช้า...เป้าหมายที่สนามบินหาดใหญ่...สวัสดีครับ

ท่านอาจารย์...คือ  ศ. ดร. ปรัชญา  เวสารัชช์   อธิการบดี   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ท่านเดินทางมาสอนนิสิต  ป. เอก ( วัฒนธรรมศึกษา ) ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ม. ทักษิณ

             เริ่มเวลา  9.00 น. - 16.00 น.  ท่านอาจารย์เป็นชาวกรุงเทพฯ จบ ป. เอก  สายรัฐศาสตร์ จาก U.S.A . ท่านมีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากครับ...ด้วยความเคารพ...ท่านอธิบาย ให้ผมฟังหลายเรื่อง...ที่ผมถาม...เช่น...วัฒนธรรมของคนทางตะวันตก...ไม่มีความเกรงใจ

ตัดสินใจอยู่บนเหตุผล...เพราะเขาอยู่ในภาวะเสี่ยง...ต้องตัดสินใจเลือกอยู่ตลอดเวลา...ขณะวัฒนธรรมของเรา...มีวัฒนธรรมความเกรงใจ...ปล่อยชีวิต...ลืมง่าย...ชอบเป็นผู้ตาม...

ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ...ฯลฯ   

                  การมาสอนของท่าน อ. มีวัตถุประสงค์...1..ให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมในสังคม...2..ให้เข้าใจลักษณะสำคัญต่าง ๆของวัฒนธรรม...3..ให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับมิติต่าง ๆในสังคม

                คำว่าวัฒนธรรมในภาษาไทย  กับคำภาษาอังกฤษ Culture มีความหมายต่างกัน ...

วัฒนธรรมยังมีความหมายต่อเนื่องคือ...มีความเป็นลักษณะรวม...ต่อเนื่องตกทอดทางสังคม

...ความเป็นจารีต...มีลักษณะทางจิตวิทยา...มีโครงสร้าง...มีการสร้างและถ่ายทอด...

ดังนั้น...วัฒนธรรมจึงปรากฏในลักษณะต่าง ๆ คือ  ด้านการดำรงชีวิต...ด้านการประกอบ

อาชีพ...ด้านทางสังคม...ด้านความเชื่อ...และด้านการบังคับใช้วัฒนธรรม...ครับ

               เมื่อมาถึงหน้าห้องสอนท่าน ศ. สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์  รอต้อนรับอยู่แล้ว...

มหาปราชญ์ได้สนทนากันแล้ว...การเรียนได้เริ่มขึ้น...ช่วงพักเที่ยงทานอาหารกลางวัน...มีการคุยกันในหลายเรื่องเช่น...จิตวิญญาณ...สัมผัสที่ 6 ...เมื่อการเรียนเสร็จสิ้น...ช่วงเดินทางมาส่ง...ท่านเล่าเรื่อง...เตโมจินหรื่อเจงกีสข่าน...อเล็กชานเดอร์...ฯลฯ มองมิติทางวัฒนธรรม

ครับ...เมื่อถึงสนามบินหาดใหญ่แล้ว...

                ผมกราบลาท่านตามทำเนียม...แล้วกลับถึงที่พัก เวลาประมาณ  18.00 น. ในเรื่องวัฒนธรรมไทยท่านมีความเห็นเป็นอย่างไร ?

โปรดติดตามตอนต่อไป 

 ด้วยความปรารถนาดี

จาก... umi

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 46566, เขียน: 26 Aug 2006 @ 20:22 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 10:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)