รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด

ครั้งที่ 10/2549 วันที่ 28 กรกฎาคม 2549

วันนี้ได้อ่านสรุปกรประชุมครั้งที่ 10 ของ สสจ.ตราด จึงได้นำเอาบางส่วนมาแลกเปล่ยนเรียนรู้กันดังนี้ 

  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง  เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้สร้างองค์ความรู้เพื่อ  เพิ่มพูนสมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์การ โดย มีระดับการเรียนรู้ดังนี้

 

 

 

บุคคลเรียนรู้                       ทีมเรียนรู้                  การเรียนรู้ข้ามสายงาน                  องค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องภายใน

 

 

                     องค์การเรียนรู้ภาวะแท้จริงภายนอก                 องค์การเรียนรู้อนาคตและโอกาสธุรกิจ

 

                        องค์การนำความรู้ไปปฎิบัติให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์    ซึ่งการจะทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ได้นั้นต้องอาศัยศาสตร์ทั้ง 5  ข้อ คือ   

                
1. การใฝ่ใจพัฒนาตน  ( Personal  Mastery) ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล สร้างสรรค์ผลที่มุ่งหวัง และสร้างบรรยากาศกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้                
2. โมเดลความคิด  (Mental  Models) ทำให้เกิดความกระจ่างใจกับรูปแบบความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน และเพียรพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆที่ล้าสมัยไปแล้ว
              
 
3. จินตทัศน์ร่วม (Shared  Vision) ช่วยกันสร้างภาพอนาคตของหน่วยงานที่ทุกคนจะทุ่มเทผนึกแรงภายแรงใจกระทำให้เกิดขึ้น
               
4. การสร้างภูมิรู้ทีม (Team  Learning) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และทักษะวิธีคิดเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม
               
5. การคิดเชิงระบบ ( Systems  Thinking) วิธีคิดและภาษาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่างๆเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกแห่งความจริง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization) รายละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก เวปไซด์ www.google.com   แล้วคีย์คำว่า  องค์กรแห่งการเรียนรู้ ลงไปดัง ตัวอย่างข้างต้น

ขอให้ผู้บริหารทุกท่านไปศึกษาข้อมูลดังกล่าว  เนื่องจากเรื่องทั้ง 2 นี้อยู่ในแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติฉบับที่  10   จึงจำเป็นต้องทราบ

เอกสารดาวโหลดรายงานการประชุมที่นี่ http://gotoknow.org/file/nursing/report10.zip

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการ

คำสำคัญ (Tags)#รายงานการประชุม

หมายเลขบันทึก: 46558, เขียน: 26 Aug 2006 @ 19:39 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)