ประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ หมายถึง  ความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้มีกระบวนการที่สำคัญ  2  ขั้นตอน1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล เป็นการหาประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักความรู้และเหตุผล  โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสินคุณค่า          2. การประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  โดยการนำสื่อไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย  การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   เป็นระดับที่ผู้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์   ที่จะพึงพอใจว่าหากบทเรียนคอมพิวเตอร์     มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว  แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่าที่จะนำ     ไปสอนนักเรียนประสิทธิภาพที่วัดออกมาจะพิจารณาจาก  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด  กับค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบ   แสดงเป็นตัวเลข  2  ตัว  เช่น  80/80,  85/85,  90/90  ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ 1. ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 1.1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ  ในด้านการออกแบบ  ขนาดของตัวอักษร ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว คำบรรยาย สี เสียง เป็นต้น1.2 ทดลองโดยใช้นักเรียนระดับเดียวกัน เก่ง   ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน ดูสื่อที่สร้างขึ้น    ครูคอยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบข้างต้น  2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก 2.1 ใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3-10 คน2.2 ทดลองเหมือนการทดลองจริงโดยใช้เครื่องมือทุกชนิด เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ2.3 เพื่อตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและข้อบกพร่องของการออกแบบอื่นๆ  3. ทดลองแบบภาคสนาม 3.1 เป็นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด3.2 เพื่อหาคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่กำหนด3.3 มีการทดสอบก่อนเรียน เก็บคะแนนระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อ    การเรียนวิธีนี้3.4 ถ้าจะทดสอบความคงทนในการเรียน ก็ใช้แบบทดสอบเดิม สอบอีกครั้งหลังการเรียนผ่านไป    2-3 สัปดาห์  การหาค่าประสิทธิภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 95 – 100     มีประสิทธิภาพดีมาก91 – 94       มีประสิทธิภาพดี80 – 89       มีประสิทธิภาพ
ต่ำกว่า
80   ต้องปรับปรุงแก้ไข
    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิฤมล

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 46462, เขียน: 26 Aug 2006 @ 10:36 (), แก้ไข: 13 May 2012 @ 00:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีครับ

  • แวะมาทักทายนะครับ
  • ยินดีที่รู้จัก
  • ว่างไปเที่ยวฟิวเจอร์กันนะครับ

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓