ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ประกอบด้วย
  • ขั้นการทดลองหาประสิทธิภาพ
  • ขั้นการนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
  • ขั้นประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

    การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง การนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อนำข้อมูลมา   ปรับปรุงแล้วจึงนำไปใช้จริง  ทั้งนี้เหตุที่ต้องหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์     ช่วยสอนเพราะ

1     เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีคุณภาพ

2   เพื่อให้มีความแน่ใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น สามารถทำให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง

3     การทดสอบประสิทธิภาพจะเป็นหลักประกันในการสำเนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำนวนมาก