การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          หมายถึง  ความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้

มีกระบวนการที่สำคัญ  2  ขั้นตอน

1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล เป็นการหาประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักความรู้และเหตุผล  โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสินคุณค่า
2. การประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  โดยการนำสื่อไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

          หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   เป็นระดับที่ผู้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์   ที่จะพึงพอใจว่าหากบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว  แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่าที่จะนำ     ไปสอนนักเรียนประสิทธิภาพที่วัดออกมาจะพิจารณาจาก  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด  กับค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบ   แสดงเป็นตัวเลข  2  ตัว  เช่น  80/80,  85/85,  90/90

ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ

1. ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
         1.1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ  ในด้านการออกแบบ  ขนาดของตัวอักษร ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว คำบรรยาย สี เสียง เป็นต้น
         1.2 ทดลองโดยใช้นักเรียนระดับเดียวกัน เก่ง   ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน ดูสื่อที่สร้างขึ้น    ครูคอยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบข้างต้น

2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก
         2.1 ใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3-10 คน
         2.2 ทดลองเหมือนการทดลองจริงโดยใช้เครื่องมือทุกชนิด เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
         2.3 เพื่อตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและข้อบกพร่องของการออกแบบอื่นๆ

3. ทดลองแบบภาคสนาม
         3.1 เป็นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด
         3.2 เพื่อหาคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่กำหนด
         3.3 มีการทดสอบก่อนเรียน เก็บคะแนนระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิธีนี้
         3.4 ถ้าจะทดสอบความคงทนในการเรียน ก็ใช้แบบทดสอบเดิม สอบอีกครั้งหลังการเรียนผ่านไป  
2-3 สัปดาห์

การหาค่าประสิทธิภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต

          95 – 100     มีประสิทธิภาพดีมาก
          91 – 94       มีประสิทธิภาพดี
          80 – 89       มีประสิทธิภาพ
       ต่ำกว่า 80         ต้องปรับปรุงแก้ไข

อ้างอิงจาก  รศ.ดร.เผชิญ  กิจระการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tanachok

คำสำคัญ (Tags)#การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 46459, เขียน: 26 Aug 2006 @ 10:31 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          หมายถึง  ความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้

มีกระบวนการที่สำคัญ  2  ขั้นตอน

1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล เป็นการหาประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักความรู้และเหตุผล  โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสินคุณค่า
2. การประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  โดยการนำสื่อไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

          หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   เป็นระดับที่ผู้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์   ที่จะพึงพอใจว่าหากบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว  แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่าที่จะนำ     ไปสอนนักเรียนประสิทธิภาพที่วัดออกมาจะพิจารณาจาก  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด  กับค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบ   แสดงเป็นตัวเลข  2  ตัว  เช่น  80/80,  85/85,  90/90

ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ

1. ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
         1.1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ  ในด้านการออกแบบ  ขนาดของตัวอักษร ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว คำบรรยาย สี เสียง เป็นต้น
         1.2 ทดลองโดยใช้นักเรียนระดับเดียวกัน เก่ง   ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน ดูสื่อที่สร้างขึ้น    ครูคอยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบข้างต้น

2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก
         2.1 ใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3-10 คน
         2.2 ทดลองเหมือนการทดลองจริงโดยใช้เครื่องมือทุกชนิด เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
         2.3 เพื่อตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและข้อบกพร่องของการออกแบบอื่นๆ

3. ทดลองแบบภาคสนาม
         3.1 เป็นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด
         3.2 เพื่อหาคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่กำหนด
         3.3 มีการทดสอบก่อนเรียน เก็บคะแนนระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิธีนี้
         3.4 ถ้าจะทดสอบความคงทนในการเรียน ก็ใช้แบบทดสอบเดิม สอบอีกครั้งหลังการเรียนผ่านไป  
2-3 สัปดาห์

การหาค่าประสิทธิภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต

          95 – 100     มีประสิทธิภาพดีมาก
          91 – 94       มีประสิทธิภาพดี
          80 – 89       มีประสิทธิภาพ
        ต่ำกว่า 80       ต้องปรับปรุงแก้ไข