เราสร้างและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่รู้ไหมว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเรานั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพียงใด สิ่งที่ควรคำนึงคือการหาประสิทธิภาพของสื่อ เราได้ทำการหาประสิทธิภาพครบทุกด้านหรือไม่
1.เนื้อหา - ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านโครงสร้างของบทเรียน ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และแบบทดสอบในการเรียน ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งกำหนดระหว่าง 0.5 -1.0 ที่จะสามารถนำไปใช้ได้เหมาะสม
2.แบบทดสอบ
      2.1นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจดูความถูกต้องของแบบทดสอบในเชิงเนื้อหาและหาค่าความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.5 -1.0 มาใช้ในการจัดสร้างแบบทดสอบ
      2.2 นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าระดับความยากและค่าอำนาจจำแนก โดยเลือกหาค่าที่เหมาะสมระหว่าง 0.2 - 0.8 มาใช้
3.ประสิทธิภาพของบทเรียน - นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนระหว่างกระบวนการและผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 80/80