เจริญพร อาจารย์ อาตมาได้ส่งการบ้านเรียบร้อยแล้ว

http://gotoknow.org/file/somsak766/km+som.doc