ครูจิมมี่

ครูจิมมี่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู คศ.2
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
Usernamekrujim
สมาชิกเลขที่12016
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

สมรส มีบุตร 2 คน

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา
จบปีการศึกษา ๒๕๓๐ :
ระดับชั้นนาฏศิลป์ชั้นต้น ๓ ปี จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
จบปีการศึกษา ๒๕๓๓ :
ระดับชั้นนาฏศิลป์ชั้นกลาง ๓ ปี จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
อุดมศึกษา
จบปีการศึกษา ๒๕๓๕ :
ระดับชั้นนาฏศิลป์ชั้นสูง ๒ ปี จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
จบปีการศึกษา ๒๕๓๗ :
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ภาคสมทบ ๒ ปี จากสถาบัณเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศ (คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์) จบปีการศึกษา ๒๕๓๗
ระดับปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศิลปการแสดง) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันสอนหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา