แนะนำวิทยากรต่างประเทศด้าน KM : Thomas A. Steward

        Thomas A. Steward เป็น บก. ของ Harvard Business Review เคยเป็นคณะบรรณาธิการของ นิตยสาร Fortune อ่านประวัติได้ที่นี่ http://members.aol.com/thosstew/bio.html

        หนังสือที่มีชื่อเสียงของเขาคือ Intellectual Capital : A New Wealth of Organizations อ่าน review ได้ที่ http://members.aol.com/thosstew/about.html

 วิจารณ์ พานิช ๒๔ สค. ๔๙