Information System

ระบบสารสนเทศ

Information System

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราในทุกสาขาวิชาชีพ  จากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานทั่วไปจนถึงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในองค์กรใหญ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบโทรคมนาคมที่ช่วยในสื่อสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จัดเป็นอุปกร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เราพบเห็นทุกแห่ง  ฉะนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสํ าคัญต่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจและการขยายการเติบโตขององค์การ  เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุกด้าน ทั้งฮาร์ดแวร ซอฟตแวร ระบบข่าวสาร และระบบโทรคมนาคม  เราจึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จะต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหมเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สํ าคัญของบุคลากรในองค์การ สําหรับผูบริหารทุกระดับ

        ผู้บริหารระดับสูง   ต้องเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจ  เพื่อจะได้นําอุปกรณต่างๆเหล่านี้มาปรับปรุงระบบงานภายใน  ด้วยการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

             ผู้บริหารระบบสารสนเทศ   จะตองติดตามการเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และศึกษาถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม  ทําให้การประเมินผลและปรับปรุงให้ระบบรองรับกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ให้เหมาะสม

             ผู้ใช้ปลายทาง ( End  User)   จะต้องมีการฝึกอบรมให้เกิดความชํ นาญในการใช้อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

           เทคโนโลยีสารสนเทศ   คือ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ  การประมวลผลการนํ าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีโทรคมนาคม และบุคลากร หรือเทคโนโลยีที่นํ ามาใช้จัดการระบบสารสนเทศ

           ระบบสารสนเทศ   คือ  ระบบขอมูล  การจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การไหลข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการนํ าเสนอสารสนเทศ  

  กิจกรรมของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐานอยู 3 ชนิดคือ Input , Processing ,output   การทํ างานของระบบนี้จะทําหน้าที่ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบที่เข้ามาทางด้านอินพุตใหเป็นสารสนเทศที่ออกมาทางเอ้าพุต ผลลัพธ์ที่ได้จาก เอ้าพุตจะย้อนกลับ ( Feedback) ไปยังอินพุตเพื่อใหมีการประเมินผลการทํ างาน  

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร

1.   Hardware    หมายถึงอุปกรณต่างๆ ที่กระทํ ากับข้อมูล เอกสาร ทั้งที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไม่ใช่คอมพิวเตอร

2.   Software   หมายถึง ชุดคํ าสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทํ างาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

       2.1   System software หมายถึงชุดคํ าสั่งต่างๆ ที่ทํ าหน้าที่ควบคุมการทํ างาน และสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ เช่น Operating Ssytem ชุดคํ าสั่งของ DBMS , ชุดคํ าสั่งของการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น

      2.2          Application Software หมายถึงชุดคํ าสั่งที่สนับสนุน   การทํางานของระบบสารสนเทศโดยตรงในการ ประมวลผลข้อมูล การนํ าข้อมูล เข้าการประมวลผล และการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ

3.  บุคลากร 6 บุคลากร หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ คือ เป็นผู้นําข้อมูลเข้า จัดการข้อมูล และนํ าผลลัพธ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

      3.1   End User หมายถึงบุคคลที่ติดต่อและทํ างานกับสารสนเทศโดยตรง

       3.2   Management หมายถึงผู้ใช้สารสนเทศที่ไดจากการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร ในแง่ของการสรุป การวิเคราะห เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

4.  ข้อมูลและแฟ้มข้อมูล หมายถึงข้อมูลและสารสนเทศ ที่ระบบจัดเก็บไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยปกติข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ในระบบเพื่อ - การดึงข้อมูลกลับมาใช้ใหม - การอ้างถึงข้อมูลในอดีต - การอ้างถึงข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล การสรุป การวิเคราะห  

5.  หน้าที่การปฏิบัติงาน ( Procedure)  หมายถึงคํ าสั่งหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการทํางานของระบบ  

องคประกอบของระบบสารสนเทศ

CBIS ( Computer Base Information System) จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นอุปกรณ์ในการจัดการระบบสารสนเทศ เราจะเห็นว่าระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู 3 ส่วนคือ เทคโนโลยี ( Technology) องค์กร ( Organization) บุคลากร ( People)

องค์กร ( Organization) โครงสร้างขององค์กรระบบสารสนเทศจะทํ าหน้าที่ในการสนับสนุนการทํ างานขององค์กรโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต่างๆขององค์กร โครงสร้างขององค์กรจะจัดตามลํ าดับขั้นตั้งแตระดับล่างจนถึงระดับสูงสุด ความแตกต่างของแต่ละระดับขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญขององค์กร

บุคลากร (People) บุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศจากระบบ CBIS ที่ทํ างานร่วมกัน บุคลากรที่ต้องการป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์   พนักงานขององค์กรต้องการฝึกอบรมเพื่อความเชี่ยวชาญในการใชระบบสารสนเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยี ( Technology)  หมายถึงอุปกรณ์ที่ทํ าหน้าที่ในการจัดการสารสนเทศ เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอินพุต ประมวลผล เอ้าพุต และ หน่วยความจํ า  

ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจํ าวัน อาจจะเป็นข้อมูลที่แทนด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆที่แทนปริมาณหรือแสดงการกระทํ าต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองหรือประมวลผล อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ เป็นต้น

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่ผ่านการกลั่นกรองหรือประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เป็นความรู้ที่จะนํ าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ตามความต้องการของผู้ใช้ในระดับต่างๆ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน joinzz

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 46437, เขียน: 26 Aug 2006 @ 01:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่นำเสนอความรู้นะคะ (แต่จะดีไม่น้อยถ้าอ้างอิงแหล่งข้อมูลด้วยนะคะ)
เขียนเมื่อ 
ดีจร้า  เป็นเรื่องที่เรียนด้วยดีเลย ก้สรุปโอเคน้า รุเรื่องใช้ได้เลยจร้า

สรุปใช้ได้นะ  เข้าใจดี  เป็นการทวนบทเรียนไปด้วย ดีจัง ขอบคุณมากๆคับ บทต่อๆไปทำงี้อีกนะ

 

เขียนเมื่อ 
ดีคะ ตรงกับเรื่องที่เรียนด้วย ^^" วันหน้าเอาเรื่องแบบนี้อีกน้าาา
miwz
IP: xxx.121.141.65
เขียนเมื่อ 

อุอุ ป้าจอย เข้าใจเลือกลักษณะเรื่องมาลงดีค่ะ ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วย^_^

เขียนเมื่อ 
โอเชเลย ความรู้มากมาย ทบทวนไปในตัว

อ่านแล้วเหมือนได้ทบทวนที่เรียนแล้วจริงๆด้วยนะจอย

เฟิน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบใจมากนะ...................