ประสิทธิภาพและคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
  
           ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถ 
  
 
 
  
    นำไปใช้ในการสอนแล้ว ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์  และผู้เรียนมี
  
 
 
  
    ความพึงพอใจ       
  
 
 
  
            การหาประสิทธิภาพ  ก็หมายถึงการหาคุณภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
  
 
 
  
   เกณฑ์
  
 
 
  
   ที่กำหนด  โดยไปวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
  
 
 
  
   เมื่อได้เรียน
  
 
 
  
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบบทเรียนแล้ว  เช่น  จะใช้เกณฑ์  80/80 โดย
  
 
 
  
         80 ตัวแรก คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง
  
 
 
  
    จากการทำแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 80
  
 
 
  
            80 ตัวหลัง คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง 
  
 
 
  
   จากการทำแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 80
  
 
 
  
            แบบฝึกหัด หมายถึง ข้อสอบที่ให้กลุ่มตัวอย่างทำหลังจากเรียนจบ ในแต่ละ
  
 
 
  
   บทเรียนเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
  
 
 
  
            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ข้อสอบที่ให้นักศึกษาทำ
  
 
 
  
   ภายหลังจากเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน janasakjoke

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพและคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 46448, เขียน: 26 Aug 2006 @ 09:52 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 19:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)