บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประสิทธิภาพและคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน