• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร

  การหาประสิทธิภาพของบทเรียน  

                จากที่ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ได้มอบหมายให้นิสิตสืบค้นข้อมูล และเขียนสรุปเนื้อหาที่ว่า "เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร" นั้น จากการสืบค้น ดิฉันได้สรุปดังนี้ 

              เราจะมั่นใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างมีคุณภาพได้อย่างไรนั้น  บทเรียน ที่มีคุณภาพคือบทเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น เป็นตัวชี้แนะแก่นักเรียน ความสามารถในการอธิบาย การนำเสนอบทเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ การให้นักเรียนมีกิจกรรมส่วนร่วมอย่างเหมาะสม การเสริมแรงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน โดยคุณภาพบทเรียนวัดโดยใช้แบบสอบถามวัดคุณภาพบทเรียน และที่สำคัญคือการนำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนต่อไป

            และในการทดลองใช้บทเรียน ควรมีการตั้งเกณฑ์ อาจเป็นเกณฑ์ 80:80 90:90 ฯลฯ ซึ่งกำหนดได้ด้วยตัวผู้สอนเอง ในการกำหนดเกณฑ์ควรคำนึงถึงเป้าหมาย และกลุ่มประชากร  ซึ่งสามารถนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง อาจเป็น 1:1, กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ และก่อนการนำแบบทดลองใช้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนการนำไปใช้จริง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ตรีรัส 
  หมายเลขบันทึก: 46454
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)