ความเป็น CAI ที่ดี ต้องมี 4 I's

Information เป็นการนำเสนอเนื้อหาของวิชาของบทเรียน
Interaction
เป็นการปฎิสัมพันธ์กับบทเรียน
Individualization
สนองตอบความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
(
เพราะ CAI มีพัฒนาการมาจาก บทเรียนโปรแกรม ที่เน้นตอบสนองต่อความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนอยู่แล้ว)   Immediately feedback คือการให้ข้อมูลย้อนกลับทันที เช่น ให้นักเรียนเลือกคลิก แล้วมีเสียงตอบกลับมาเพื่อเป็นการเสริมแรงนักเรียน เช่น เสียงปรบมือ หรือ เสียงชมเชยต่าง ๆ เจะต้องเป็นเสียงที่เสริมแรงทางบวกเท่านั้น