ในการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทย พบว่าต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแผนที่ และฐานข้อมูล คือ

รีโมทเซนซิง remote sensing เป็นการสำรวจจากระยะไกลด้วยการใช้อากาศยานขึ้นถ่ายภาพในอวกาศ และใช้อุปกรณ์ในการบันทึกสัญญาณมายังภาคพื้นดิน

 ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ global positioning system นิยมเรียกย่อๆ ว่า gps ใช้กำหนดตำแหน่งพื้นที่ที่เราต้องการออกสำรวจ เพื่อนำมาวางบนแผนที่ที่มีพิกัด เพื่อตรวจสอบ หรือบันทึกลงสู่ระบบแผนที่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ geographic information systems นิยมเรียกว่า จีไอเอส GIS เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่มีพิกัดภูมิศาสตร์อ้างอิงตำแหน่งได้ สามารถนำมาเรียกค้นคืน เพื่อการจัดการ บริหารพื้นที่ได้อย่างสะดวก และเหมาะสม หรือตั้งเงื่อนไขตามที่เราต้องการ

ระบบภูมิสารสนเทศ