มาตรฐานการศึกษา

โสภา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 1.1 กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์ 1.2 ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและพัฒนาสังคม 1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 1.4 ทักษะทางสังคม 1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 2.2 การพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมของการเรียนรู้ /สังคมแห่งความเรียนรู้ 3.1 การบริการจ้ดการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ 3.3 การสร้างและการจัดการการเรียนรู้ในทุกระดับในทุกมิติของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล๊อกส่วนตัว

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 46197, เขียน: 24 Aug 2006 @ 20:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)