กระบวนการเรียนการสอนสื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากสื่อเป็นตัวชี้นำที่จะทำให้การเรียนการสอนประสบกับความสำเร็จดังนี้

องค์ประกอบของการเรียนการสอนมี ครู เนื้อหา  สื่อ  นักเรียน

   ประเภทของสื่อการสอน

 -วัสดุ

-อุปกรณ์

-วิธีการ

แหล่งความรู้มี 4 ลักษณะ

1  แหล่งความรู้เกิดจากครูผู้สอน

2  แหล่งความรู้เกิดจากผู้เรียน

3 แหล่งความรู้เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง

4 แหล่งความรู้เกิดจากสิ่งแวดล้อม

หลักการเลือกสื่อการสอน

-เลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

-การพัฒนาสื่อ

-สร้างสรรค์ระบบหรือการพัฒนาเทคนิควิธี