สรุปคะแนนรายมาตรฐานของ มข.  ที่ประเมินตนเองปรากฏดังนี้ 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต   คะแนน  4.67 

2.  มาตรฐานด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์   คะแนน  4.80 

3.  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ  คะแนน  5.00

4.  มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนน  4.40

5.  มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร   คะแนน  4.65

6.  มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน   คะแนน  4.75

7.  มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ   คะแนน  5.00

ค่าเฉลี่ย  4  มาตรฐานแรก  คะแนน  4.72

ค่าเฉลี่ยรวม  คะแนน  4.75

โดยสรุประดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  6  มาตรฐาน  ยกเว้นมาตรฐานที่ 4  อยู่ในระดับดี  มองในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  แต่ต้องพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานด้วยว่า  จะสามารถรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร