เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนมาได้ระยะหนึ่งทุกโรงเรียนก็จัดให้มีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของครู   โรงเรียนวัดขี้เหล็กก็ได้จัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา

      นายศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทและฝากบทกลอนในโอกาสวันไหว้ครูให้นักเรียนดังนี้

                   วันไหว้ครู

  วันไหว้ครู    คิดถึงครู    ผู้สอนสั่ง  

คุณครูยัง     ฝังจิต        ศิษย์ไม่หาย 

วันไหว้ครู     คิดถึงครู   เหนื่อยใจกาย

ด้วยมุ่งหมาย  ให้ศิษย์ดี   มีวิชา

วันไหว้ครู     ขอไหว้ครู    ด้วยเคารพ

ขอให้ครู      ได้ประสบ     สุขหรรษา

วันไหว้ครู     ขอไหว้ครู    ผู้เมตตา

เจตนา          เรามั่น         วันไหว้ครู

         

      ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีกำลังจุดเทียนเปิดงาน

          

              

                

              

              วันไหว้ครูบูรณาการสู่การเรียนรู้สาระภาษาไทย