หนานวัฒน์


อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Username
sakulsueb
สมาชิกเลขที่
5385
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

สำนักการศึกษา :

2550 ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545 ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

2541 ม.ปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

2538 ม.ต้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

2535 ประถมศึกษา โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา

ประสบการณ์: ด้านการสอน

2558-ปัจจุบัน ลาศึกษาต่อ (ทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

2556-2558 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2554-2555 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2553-2554 อาจารย์แลกเปลี่ยน (Thai language expert)

Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan, China

2554 อาจารย์พิเศษ (Part-time instructor)

Nationality University, Kunming, Yunnan, China

2552-2553 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2551 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2550 อาจารย์พิเศษ (Part-time instructor)

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยพะเยา)

ประสบการณ์: วิจัย/ตำรา/วิทยากร

2554 ตำรา "ภาษาไทยระดับมหาวิทยาลัย ฉบับสมบูรณ์(เล่มที่ 2)" เขียนร่วมกับ Prof.Dr.Lusheng

Nationality University

ตำรา "ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว" เขียนร่วมกับอาจารย์ Duan Zhangyang

Yunnan Normal University Business School

2551-2553 นักวิจัย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2551-2552 นักวิจัย โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ภาคเหนือตอนบน (สสส.)

2552-2553 วิทยากรโครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2552 วิทยากร"การเก็บข้อมูลภาคสนาม"โครงการ ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จ.ลำปาง (สกว.)

งานบริหาร

2556-2558 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2554-2556 คณะกรรมการประจำคณะ (คณาจารย์ประจำ)

2554-2555 ประธานสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ

ปัจจุบัน

- นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท