อบรมการพัฒนาจิต นาธรรม บ้านแพรก


สิ่งที่เรากำลังศึกษาไม่ใช่วิชาความรู้ภายนอกตัวเรา แต่คือ "กาย" กับ "ใจ" ของเราเอง ดังนั้น บรรยากาศรอบตัวจะต้องเกื้อกูลให้เกิดการมองย้อนกลับเข้าสู่ภายใน ที่เรียกว่า สัปปายะ
 จากจุดเล็ก ๆ แห่งสายสัมพันธ์ใน G2K ระหว่างคุณนายดอกเตอร์ 
ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์ และคุณแหวว Ico64 (พชรวรัตน์ แสงทองชนาพงศ์) ก่อเกิดโครงการสร้างบุญกุศลร่วมกันในนาม "นาธรรม บ้านแพรก" ซึ่งใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทุกที ในช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้าง นาธรรม บ้านแพรก ท่าน ดร.ยุวนุช ได้เกริ่นให้ผู้เขียนทราบแล้วว่า จะมีกิจกรรมหลักคือการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้น ณ พื้นที่แห่งนี้ และก็เห็นว่าผู้เขียนจะสามารถนำเรื่องนพลักษณ์ (Enneagram) มาช่วยเกื้อกูลให้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เข้าใจตัวตนไปพร้อม ๆ กับการปฏฺิบัติธรรม อันเป็นการเยียวยาทั้งผู้ให้และผู้รับ เสมือนทุกคนคือครูเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

ก่อนถึงวันงานวันเดียว ผู้เขียนทราบจากคุณแหววว่านาธรรม บ้านแพรกยังสร้างไม่เสร็จ มีแต่ผนัง และช่องลม ไม่มีประตู ไม่มีหน้าต่าง ไม่มีแอร์ ตอนเช้าจะจัดบริเวณพื้นที่ "นาธรรม บ้านแพรก" แต่หากบ่าย ๆ อากาศร้อน สามารถเปลี่ยนไปใช้พื้นที่ในห้องประชุมติดแอร์ได้   ซึ่งผู้เขียนก็มิได้ขัดข้องแต่ประการใด

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงพื้นที่จริง ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งก่อสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จนั้น ไม่สลักสำคัญอะไรเลย เพราะความงามที่ปรากฎอยู่ตรงหน้าหาใช่ความเสร็จสมบูรณ์ของสถานที่  แต่คือความเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ผนังปูนยังเปียกอยู่ เพิ่งฉาบเสร็จเย็นวานนี้
                                    
                             พระพุทธรูป                                                หลวงปู่แหวน

                            

สิ่งที่ผู้เขียนมักจะต้องบอกผู้จัดอยู่เสมอคือเรื่องของการสร้างบรรยากาศทางกายภาพในพื้นที่ที่เราจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน...นั่นเพราะสิ่งที่เรากำลังศึกษาไม่ใช่วิชาความรู้ภายนอกตัวเรา แต่คือ "กาย" กับ "ใจ" ของเราเอง ดังนั้น บรรยากาศรอบตัวจะต้องเกื้อกูลให้เกิดการมองย้อนกลับเข้าสู่ภายใน ที่เรียกว่า สัปปายะ คำนี้เรียกกันบ่อย ในที่นี้ ผู้เขียนขอขยายความว่ามิใช่หมายความถึงเฉพาะสถานที่เท่านั้น

                               

สัปปายะ 7 หมายถึงสิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบำเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย ได้แก่
       1. อาวาสสัปปายะ  ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ
       2. โคจรสัปปายะ ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป
       3. ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ 10 และพูดแต่พอประมาณ
       4. ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ 
       5. โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก 
       6. อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น
       7. อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี 
ข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

 

พื้นที่ที่จะประกอบไปด้วย "สัปปายะ" ทั้ง 7 ไม่ใช่เรื่องง่าย จากประสบการณ์ของผู้เขียน บางพื้นที่ติดขัดเรื่องห้อง อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับ         "ปุคคลสัปปายะ" การที่จะสร้างพื้นที่ให้มีผู้คนที่มีลักษณะร่วมกันบางอย่างมาชุมนุม เพื่อให้เกิดการถึงพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สำหรับการอบรมในเบื้องต้น หากกลุ่มที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความแตกต่างกันมากเกินไปในลักษณะร่วมบางประการ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมทางจิตใจ  จะเกิดปัญหาในการเล่าเรื่องภายในของตน และการมองเห็นภาพสะท้อนเรื่องเล่าของผู้อื่น
       อากาศดีปลอดโปร่งถ่ายเทตลอดเช้าสายบ่ายเย็น

 

สิ่งนี้จึงขอฝากไว้เป็นบทเรียนเบื้องต้นสำหรับผู้จัดทุกท่าน เพราะสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่ใช่ "ความรู้" ในโลกภายนอก แต่คือ "การรู้" โลกภายในของเราเอง คำว่า "การ" มีนัยยะถึงการกระทำ ...อาการ "รู้" หรือ "ไม่รู้" ของผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมี    "ปุคคลสัปปายะ" อันนำไปสู่การเกื้อกูลอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้วย  แต่ถ้าหากเป็นการอบรมสัมมนาความรู้นอกกายใจตัวเรา ความต่างระดับของผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าชื่นชมในการจัดอบรมพัฒนาจิตที่นาธรรม บ้านแพรก ก็คือบรรยากาศแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นอากาศดี  อาหารมีประโยชน์  และแม้กระทั่งความเอื้ออาทรของกลุ่มผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

        

 

(ภญ.ปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา) รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรกคนปัจจุบัน นำทุกคนกราบพระ  และกล่าวเปิดงาน

  

                                           

การอบรมเริ่มต้นด้วยการใส่ใจในลมหายใจของตัวเอง จากนั้น ผู้เขียนได้บรรยายให้ทุกคนเห็นภาพผู้คนที่มีความแตกต่างกัน  และมีภาพต่าง ๆ เพื่อมาทดสอบโลกทัศน์ของกลุ่มคนต่างศูนย์    ขอเชิญชมบรรยากาศของผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อมยิ้มกันถ้วนหน้า

 

  

                                

 

                         

 

  บรรยากาศแลกเปลี่ยนที่งดงาม
                                         ช่วงผลัดกันเล่าเรื่องฉันและเธอ

 

      

 

          

 

      

 

                                           ช่วงมณฑลชีวิตวิถีพุทธ

                       

                  

         

                                       

        การตกแต่งด้วยดอกไม้ ใบไม้ที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัว

 

                                        

                                                 กล่องทำบุญ

  

เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนเห็นว่ามีการตั้งกล่องทำบุญกับวิทยากร ทำให้ระลึกถึงถึงอาจารย์ของผู้เขียน  งานเผยแพร่ความรู้ที่เราทำ ณ วันนี้ ไม่เหมือนความรู้อื่น ๆ ที่ผู้เขียนเคยถ่ายทอดมา ผู้เป็นวิทยากรเองก็คือผู้ปฏิบัติคนหนึ่ง เป็นผู้เรียนรู้ดูภายในคนหนึ่ง สิ่งที่ทำก็คือการพัฒนาจิตตนเช่นกัน การทำบุญให้กับวิทยากรก็คือการทำบุญกับครู และหากวิทยากรจะทำบุญต่อก็จะทำให้ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้บุญเป็นสองเท่าเช่นกัน เพราะเงินที่ท่านทำบุญมาผู้เขียนก็ได้ทำบุญกับนาธรรม บ้านแพรกต่อค่ะ

 

                            ขออนุโมทนาบุญสำหรับกุศลที่สร้างร่วมกันด้วยค่ะ

 

             

 

 

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #นาธรรม บ้านแพรก
หมายเลขบันทึก: 441921เขียนเมื่อ 2 มิถุนายน 2011 12:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (13)

วันที่ ๑๒ เจอกันนะครับ ผมจะอาสาไปช่วยด้วย

ผมจะพาหลานๆ ไปร่วมวง The Enneagram ด้วยครับ

 • ดีใจอย่างยิ่งค่ะคุณเอก พี่นุชเพิ่งบอกเมื่อสองวันมานี้เอง สิ่งแรกที่นึกถึงคือความสดใสร่าเริงเบิกบานของคุณเอก กับภาพงาม ๆ ของนาธรรม บ้านแพรกที่จะได้ยลโฉมอีกครั้ง
 • บ่นกับพี่นุชว่าเราสองคนฝีมือไม่ถึงเลย คิดถึงคุณเอกทุกครั้งที่มองภาพบรรยากาศสวย ๆ แต่ไม่สามารถเก็บมาถ่ายทอดได้งามเท่ากับสิ่งที่เห็นตรงหน้า
 • ว่าแต่หลาน ๆ คุณเอกกี่ขวบคะ...

หลานผม น้องบูม เเละ บีม อายุ 12 เเละ 10 ครับ เเต่ทั้งสองคนวิธีคิดเเละมุมมองเป็นผู้ใหญ่ดี จะลองให้เขาเข้าวง The Enneagram ดูด้วยครับ  คิดว่าน่าจะชาวยให้เขาค้นพบตัวตนได้ดีมากขึ้น จะมาพร้อมครอบครัวน่ารักๆ (รวม 4 ท่าน)

ครั้งนี้ตั้งใจจะไปช่วยครับ ไปรอบก่อนไม่ได้ช่วยอะไรมาก เพียงเเค่ไปเป็นเเขกที่นาธรรมเท่านั้นเอง ครั้งนี้เป็นตากล้องให้ครับ

 • ผ่านไปหลายวันแล้วกับการอบรม แต่สิ่งดีๆ ที่ได้ยังนำมาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตต่อเนื่องอยู่ ดีใจที่ได้มีแนวทางเพิ่มขึ้นในการสำรวจบางสิ่งที่อยู่ลึกและหลบซ่อนเร้นในใจของตนเอง ได้เรียนรู้ ทักทายกันทุกวัน หมั่นยอมรับ ไม่รังเกียจ เห็นการมา- มา-ไป-ไป เป็นธรรมดา (ยังเพียรอยู่ค่ะ)...ต้องขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์กับพี่นุชอีกครั้ง นะคะ
 • ผู้ที่อบรมรุ่นแรก มีการถามถึงว่าจะต่อยอดครั้งที่สองอย่างไร...(หลังจากเพียรพบกิเลสแล้วรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะ...) ก็บอกเขาไปว่า คงได้ต่อยอดแน่นอนค่ะ...แล้วค่อยคุยกันต่อ...
 • ปลื้มใจ และดีใจนะคะ ที่ "นาธรรม" บ้านแพรก ได้รับเกียรติและโอกาสในการสร้างบุญ และช่วยเหลือจากกัลยาณมิตร โดยหนทางมิได้ขวางกั้น...ซาบซึ้งมากค่ะ ทั้งอาจารย์ พี่นุช และคุณเอก (ผู้ทำให้ความประทับใจใน "นาธรรม" ยังคงฉายชัด ด้วยภาพ)
 • แล้วพบกันค่ะ ที่ "นาธรรม" บ้านแพรก

มาอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยครับ


 • เป็นเรื่องที่ดีนะคะ คุณเอกIco48ที่มีครอบครัวน่ารัก ๆ สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภายในตัวเอง คิดว่าคุณอ้อยและคุณแหววคงดีใจมากค่ะที่มีกัลยาณมิตร G2K แวะไปเยี่ยมเยียนและได้ใช้พื้นที่นาธรรมบ้านแพรกด้วยกัน  เชื่อว่านี่คือเจตนารมณ์ของผู้จัดที่จะสร้างพื้นที่อบรมหรือแลกเปลี่ยนสิ่งดีงามให้กับหมู่กัลยาณมิตร
 • เคยหารือกับพี่นุชเหมือนกันว่าหากกัลยาณมิตร G2K สนใจ เราจะขอเชิญชวนให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่นี้เป็นครั้งคราว แบบปีละครั้ง สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเจ้าของพื้นที่และชุมชนที่อยู่โดยรอบด้วยค่ะ แต่ก็คงต้องแล้วแต่เจ้าของพื้นที่นะคะ ช่วงนี้กำลังทำงานหนักกันน่าดู 
 • แล้วพบกันวันที่ 12 มิย ค่ะ  

มาร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับกิจกรรม ที่มีศรัทธาทางธรรมร่วมกันนี้ด้วยค่ะ..

 

สาธุ. "บุญพาท่านมา..กศุลตามท่านไป" เจริญพร .

 • สวัสดีค่ะ คุณแหวว Ico48 รู้สึกปิติที่ว่าสิ่งที่บอกต่อจากการสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ทำให้หลายท่านเข้าใจและนำไปปฏิบัติ คงไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเท่ากับความรู้สึกที่การให้ของเราไม่เสียเปล่า และก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นครูช่วยเกื้อกูลกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งดี ๆ ด้วยกัน
 • การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ต้องอาศัยความร่วมใจกันของผู้เข้าร่วมฯ ค่ะ
 • เรื่องการส่งการบ้าน เชื่อว่าจะเหลือคนที่สนใจและทำการบ้านไม่มากนัก อาจจะใช้เวลาสั้น ๆ พูดคุยช่วงพักก็ได้ค่ะ
 • อีกประการหนึ่ง เคยพูดคุยกับคุณอ้อย และเสนอว่าหากจะมีการปฏิบัติธรรมและค้างคืนเพื่อศึกษาเรื่องนี้ร่วมกันก็จะเป็นการดีไม่น้อยค่ะ
 • สุดท้ายนี้ แล้วแต่ธรรมะจัดสรรค่ะ
 • แล้วพบกันค่ะ
 • ขอบคุณคุณโสภณ Ico48 มากค่ะ

มาปฏิบติธรรมด้วยคน

ขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆ

ที่เอามาแบ่งปันค่ะ

มาแวะอ่าน แวะชมหลายครั้งแต่ไม่ได้ลงความเห็นสักที

ชื่นชมและขอบคุณคุณศิลาอย่างยิ่งที่มีจิตเปี่ยมกุศล สละเวลาและให้ใจมาช่วยกันและยังเป็นการเปิดโอกาสให้พี่ได้ร่วมบุญนี้ด้วยกันอีกค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท