นางสาว ทองพูล บัวศรี


ผู้ประสานงานโครงการ
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
Username
tongpul
สมาชิกเลขที่
72707
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาวทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว)
หน่วยงาน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
100/475 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2574-3753,0-25741381
โทรสาร 0-2982-1477
มือถือ 08-1447-6212
การศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)
ดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์ สาขารัฐประศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปันจาป
ความชำนาญ งานพัฒนาสังคม งานวิจัยเรื่องเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางสังคม
และงานภาคปฏิบัติเช่นการถอดบทเรียน วิทยากรกระบวนการ การ
ประชุมโฟกัสกรุ๊ป การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น
ประสบการณ์ งานด้านพัฒนาเด็ก 30 ปี มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ครูศูนย์เด็กก่อสร้าง ปี 2531
ผู้ประสานงานโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง ปี 2532
ครูใหญ่บ้านอุปถัมภ์เด็ก ปี 2535
ผู้ประสานงานคณะทำงานคณะทำงานด้านเด็ก 6 ปี (ปี2535– 2540)
ผู้ประสานงานโครงการรถความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2536
ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน 6 ปี (ปี 2536 – 2542)
ผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อเด็ก (ปี 2536 – 2540)
ผู้ประสานงานโครงการครูสัญจร (ปี 2540 – 2542)
ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา 6 ปี (พ.ศ. 2539-2544)
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนคนทำงานเพื่อเด็ก ปี 2542 -2550
เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร
กรกฎาคม 2544 – พฤศจิกายน 2550
ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ที่ปรึกษาโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
นักวิจัยอิสระ ประเด็นด้านเด็กและครอบครัว
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ปี 2557-ปัจจุบัน

งานวิชาการ
- วิทยานิพนธ์ เรื่อง“ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างการฝึกอบรมครอบครัว และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระทำผิดในบ้านกาญจนาภิเษก” ปี 2550
- งานวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ปี 2551
- งานวิจัยเรื่อง “โครงการถอดบทเรียนรูปแบบช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน: กรณีครูข้างถนนและบ้านพักสำหรับเด็ก” ปื 2553 มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- บทสรุปเชิงวิชาการ เรื่อง “ข้อเสนอนโยบายในการพัฒนาเด็กเร่ร่อนของครูข้างถนน” ปี 2553 มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-งานวิจัยเรื่อง “โครงการถอดบทเรียนบ้านแรกรับและบ้านพัฒนาสำหรับเด็กเร่รอน” ปี 2555 มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-งานศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาแนวทางเชิงนโยบาย(รูปแบบที่เหมาะสม)ในการคุ้มครองสวัสดิภาพแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว ปี 2556-ปี 2558 ในโครงการการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรุ่นที่สอง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-กำลังดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่องบูรณาการบริการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในระดับพื้นที่ ในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ(คศน) รุ่นที่ 3 กำลังดำเนินการการของบประมาณ แต่การปฏิบัติงานดำเนินการอยู่
- บทสรุปเชิงวิชาการ เรื่อง “บ้านของผม บ้านของหนู ข้อเสนอนโยบายในการพัฒนาเด็กเร่ร่อนของบ้านพัฒนาเด็ก” ปี 2555 มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- บทความงานวิจัย เรื่อง“ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตสังคม กับทัศนคติทีดีต่อตนเองของเยาวชนกระทำผิด ที่อยู่ในบ้านกาญจนภิเษก เปรียบเทียบกับศูนย์ฝึกอื่น” วารสารพัฒนาสังคม ปี 2551
- บทความเผยแพร่ในบล๊อกwww.Gotoknow.org,www.learners.in.th, www.resarchers.in.th, และ www.wordpress.com ในบล็อกของ ลูกกรรมกรก่อสร้าง,บ้านอุปถัมภ์เด็ก, หลากชีวิต,เรื่องเล่า เล่าสู่กันฟัง,เด็กและเยาวชน,โครงการถอดบทเรียนช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน, คณะทำงานด้านเด็ก และ street children และเผยแพร่งานผ่าน FB ในนาม ทองพูล บัวศรี และบทความการทำงานของโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง และโครงการครูข้างถนน มากกว่า จำนวน 50 บทความ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นต้น

เกียรติคุณ
- โล่เกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นให้แก่เยาวชน” ปี 2538
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น รายการ “มันนี่ทอล์ค” ปี 2542
- ประกาศเกียรติคุณรายการ ”คนดีคู่สังคม” ปี 2550
- รางวัลเรียนดีหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2550
- รางวัลงานวิจัย ประเภทดี เรื่อง “ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างการฝึกอบรมครอบครัว และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระทำผิดในบ้านกาญจนาภิเษก” ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี 2551
- นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2554
- รับรางวัล”ตาราอวอร์ด” ปี 2555 จากเสถียรธรรมสถาน
- โล่เกียติคุณ ในโครงการ “โตโยต้า 50 ชีวิต คิดเปลี่ยนโลก “ใน โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง....เปลี่ยนโลก ปี 2556
- โล่เกียรติคุณ “ผู้ทำให้สิทธิเด็กเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม” จาก มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก(สาขาเชียงราย) ปี 2556
- รับรางวัลชื่นชมความดี “LIGHT OF LIFE” บุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน จากมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ปี 2557
- รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2558
- เป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ (ABAC),มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,มหาวิทยาลัยเกริก ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี 2555 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ปี 2555 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย(บ.ม.)

.........................................................


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท