รายงานการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียน

                               ชั้นประถมศึกษาปีที่.......

           หัวข้อนวัตกรรมพัฒนาการอ่าน และ การเขียน  โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

ชื่อผู้จัดทำนวัตกรรม

             ครูทิพย์

ปัญหาและสาเหตุ

          นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน พิจารณาการเขียนที่มักใช้มาตราตัวสะกดผิดพลาดอยู่เสมอ  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่านักเรียนเขียนผิด  จึงคิดว่าแบบฝึกจะทำให้    นักเรียนอ่านได้คล่อง    เขียนคล่องกว่าเดิม   จึงได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยได้พยายามศึกษาค้นคว้าหานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน   จึงได้จัดทำและ  พัฒนาแบบฝึกทักษะ    เรื่อง   มาตราตัวสะกดแม่ กด  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง   ประสิทธิภาพการเรียนรู้  และ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร

จุดประสงค์การดำเนินงาน

      ๑.  เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องมาตราตัวสะกด  แม่  กด

      ๒.  สร้างความสามารถด้านการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด 

            แม่  กด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       ๑.  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

       ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

       ๓.  เป็นสื่อที่ช่วยให้ครูสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ สำหรับการเสริมสร้าง และซ่อมเสริมนักเรียน

      ๔. เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย

ขอบเขต

     ๑. เนื้อหา  จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่....

      ครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่องมาตราตัวสะกด  แม่  กด   เท่านั้น

     ๒. กลุ่มเป้าหมาย    เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่..โรงเรียน......

         จำนวน   35     คน

     ๓. ระยะเวลาของการใช้นวัตกรรม  ในภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา......

     ๔. การดำเนินงาน

                        -  ครูสร้างแบบฝึกทักษะ

                        -  ลองใช้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

                        -  ให้เพื่อนสอนเพื่อน

                        -  พ่อ  แม่  ช่วยสอน

                        -  ครู  ช่วยสอน

  สรุปผลการใช้นวัตกรรม

               หลังจากผู้สอนได้ดำเนินการสอน  ให้นักเรียน ทำแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย   ปรากฏว่านักเรียน.......คน  มีพัฒนาการดีขึ้นสามารถอ่านได้คล่องขึ้นเขียนได้มากขึ้น  แต่อีก.......คนยังต้องมีการฝึกฝนต่อไป  และครูได้สอนซ่อมเสริมจนนักเรียนสามารถอ่านได้คล่องและเขียนได้คล่อง