เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 แล้ว  ผู้เขียนตั้งใจจะเน้นย้ำถึงวิธีการเรียนที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้ และเมื่อนำไปใช้แล้วจะเกิดผลดีแกนักเรียนอย่างมาก  นั่นคือ  การเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ Self-Learning  ให้นักเรียนได้ข้อมูลจากการค้นคว้าอย่างถูกวิธี จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย    สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวนักเรียนเอง สอดคล้องกับแนวการสอนให้ของพระพุทธองที่ค์ว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ   ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

   

              ทุกวันนี้มีช่องทางในการเรียนรู้มากมาย เราสามารถค้นหาความรู้ได้ง่าย ๆในโลกไซเบอร์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด  และการมีความรู้มากๆ จากการฟังการดูและการอ่าน จะเกิดประโยชน์มากขึ้น ถ้าเรานำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตัวเอง จนเกิดความชำนาญ เกิดความคิด การกระทำ และมีผลลัพธ์เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ Self-Learning จึงเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง แล้วนำความรู้มาทดลอง ฝึกฝน ลองผิดลองถูก ทำไปเรื่อย ๆ จนเกิดความชำนาญจนกระทั่งสามารถนำความรู้ที่ตัวเองหามาได้ไปใช้จนเกิดประโยชน์กับตัวเองและส่วนรวมได้ 

         

       Self-Learning   เป็นการเรียนรู้ที่เราเรียนในสิ่งที่เราสนใจให้ได้ผลตามความพึงพอใจ โดย ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือฐานะ  เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการจัดการด้วยตัวเอง เกือบทุกขั้นตอน  Self-Learning  จึงมีอิสระเรื่องเวลาทำให้มีจุดอ่อน คือจะมีการยืดหยุ่นให้ตนเองไปเรื่อยๆ  การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จึงต้องมีวินัยในการควบคุมการบริหารจัดการด้วยตัวเอง มีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่น ยังมีข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของ Self – Learning ก็คือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามลำพัง ทำให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคนอื่น ๆ จึงมีประสบการณ์น้อยกว่าการเรียนในระบบ

    

การทำงานยุคนี้และยุคต่อๆไปต้องแข่งขันกับเวลาและต้องแข่งขันกับคู่แข่งในระดับพลโลก หากผู้สอนปูพื้นฐานกระบวนการเรียนด้วยวิธีการ Self – Learning  ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างชำนาญ  ผู้เรียนย่อมมีความพร้อมในการทำงาน ที่ต้องแข่งขันกันด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  

 Self – Learning  จึงเป็นทักษะแรกที่ผู้เขียนถ่ายทอดให้ศิษย์ได้ฝึกฝนกันตั้งแต่ต้นปีการศึกษา.