การุญพระแผ่เกื้อ        พสก   ทั่วเอย
ดุจดั่งสายอุทก            บ่าท้น
คนเรืองรุ่งยาจก            เทียบเท่า  กันนา
เกิดก่อปีติล้น            เปี่ยมล้นหลามไหล
    เสด็จไปทั่วแคว้น    เขตขัณฑ์  ไทยนอ
ผืนแผ่นแดนอรัญ        ห่อนร้าง
แถบแถวถิ่นทุกัน-        ดารยิ่ง  อีกแม่
หมายมั่นทรงสรรค์สร้าง        ส่งให้หรรษา
    ศูนย์อาชีพก่อตั้ง        ตามมา   มากแฮ
ชนที่อนาถา            นั่นไท้
นำฝึกซึ่งวิชา-            ชีพช่าง  ศิลป์แล
เป็นเครื่องมือนำใช้        เร่งใช้หาสิน
    ไทยยินดีทั่วทั้ง        พารา
หกสิบพระพรรษา        ผ่องแผ้ว
ไตรรัตน์ท่วยเทวา        โปรดส่ง
พระพร่างพราวเพริศแพร้ว    พรั่งพร้อมภิญโญฯ    


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 26 มีนาคม  พ.ศ. 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์