"ในการพ่ายแพ้นั้น บางคนแพ้เพราะฝีมือไม่ถึง
บางคนแพ้เพราะประมาท
แต่มีหลายคนแพ้เพราะใจของตนเอง"

เบญญาวัธน์