ประจักษ์เด่นพระเป็นปราชญ์        ประวัติศาสตร์วิศิษฏ์ศรี
ปรุภาษาวิภาวี                    และเลื่องลือระบือนาม
    จะร้อยแก้ว ฤ ร้อยกรอง            ก็รังรองวิโรจน์หลาม
สดับพจน์นิพนธ์ความ                ระรื่นหูมิรู้คลาย
    กรุณมานประทานราษฎร์            มิเคยขาด ฤ เหือดหาย
จะเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยกาย            บ ย่อท้อระยั้งภาร
    พสกไหนปะภัยเภท            จะเนาเขต ณ ไพรสาณฑ์
ฤ ถิ่นอันทุกันดาร                เสด็จบัดขจัดภัย
    พระทรงเป็นพระมิ่งขวัญ            ฤดีนันท์ผะผ่องใส
พสกซ้องสนั่นไทย                เพราะจงรักและภักดี
    ลุสามรอบพระนักษัตร            พระชนม์พรรษประไพศรี
ประชาราษฎร์มนัสปรีดิ์                ถวายชัยมงคลฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 1-2 มกราคม พ.ศ. 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์