"ประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจ
สอนให้รู้จักความจริงและสอนทุกๆเรื่อง
แต่ถ้าหากไม่รู้จักนำประสบการณ์
มาใช้ให้เป็นประโยชน์
แล้วจะมีประโยชน์อย่างไร
ที่จะมีประสบการณ์"

ปริชญ์