การุญหลากแล้        ดูแลป้องปก
ดุจดังน้ำตก            ชื่นฉ่ำกายา
สามารถปราดเปรื่อง        รุ่งเรืองภาษา
เชี่ยวชาญปรีชา            วิชญ์ไพสิฐการ
    สังคีตดนตรี        ดีดสีบรรเลง
สำเนียงเสียงเพลง        สุนทรอ่อนหวาน
เกริกเกียรติก้องกึก        จารึกโบราณ
ทรงปรีชาญาณ            ลึกล้ำคัมภีร์
    มุ่งบำรุงชาติ        เสริมศาสน์ส่งผล
หลอมใจให้คน            มีศักดิ์รักศรี
แมกไซไซเห็น            งานเด่นสดุดี
รางวัลเทวี            เลื่องชื่อลือองค์ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 17 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์