"เกิดมาทุกคนย่อมมีความหวัง
และต้องการความสมหวัง
ความหวังก่อให้เกิดแรงใจ
แรงใจก่อให้เกิดแรงกาย
และกำลังความคิด
ความผิดหวังเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังใจ
เมื่อผิดหวังอย่าให้เสียกำลังใจ
จงลุกขึ้นสู้ใหม่
สร้างแรงใจใหม่ให้มีความหวัง
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตนเอง
ดังนั้น "ผิดหวัง" ได้แต่อย่า "หมดหวัง"


นิรนาม