แมกไซไซที่ได้        รางวัล  มาฤา
บอกบ่งเป็นของขวัญ        ค่าล้ำ
สนองสิ่งรังสรรค์        เสริมส่ง  ราษฎร์นา
ภารที่พระจุน            อะเคื้อสุดขาน
    สาธารณ์กิจก่อเกื้อ    เกิดผล
ทรงเร่งบันดาลดล        ร่มรื้น
ภูผาป่าไพรสณฑ์            สินธุ์พลั่ง
ทุกแผ่นไผทพื้น            ห่อนเว้นหนไหน
    เสด็จไปทั่วด้าว        แดนไทย
ทรงมุ่งปัดบำบัดภัย         ผ่านพ้อง
อีกเสริมส่งสุขใส            สุกปลั่ง
ราษฎร์ส่งสำเนียงซ้อง        ส่องห้วงหรรษา
    ปวงประชาทั่วสิ้น    สดใส
เอิบอิ่มมนัสใน            ทั่วหน้า
เทอดเป็นมิ่งขวัญใจ        จะแจ่ม
จงรักบมิล้า            บ่ร้างเลือนหาย ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์