จันทร์เพ็ญพราวพร่างฟ้า        เวหน
นวลผ่องพรรณสกล            ก่องหล้า
ชูจิตหมู่มวลชน                ชมชื่น
จันทร์แจ่มจรัสจ้า            ส่งให้สุขสันต์
    ฉันพระเทพฯหน่อไท้        สยาม
ระรุ่งระเรืองราม                เลื่องหล้า
ความดีที่หลากหลาม            เหลือเอ่ย
งามยิ่งจันทร์เจิดฟ้า            ยิ่งฟ้าสุกใส
    ไฉไลเพียบพรั่งพร้อม        พิชา
ผุดผ่องจริยา                อ่อนไท้
กรุณพ่างภูผา                สะพรั่ง
ราษฎร์อุ่นจิตดังได้            สู่ด้าวแดนสรวง
    ปวงชนทุกแผ่นพื้น        ไผท  ทองเฮย
ชมชื่นอัชฌาศัย                ผ่องแผ้ว
ทรงเป็นมิ่งขวัญใจ            ราษฎร์จ่อ  จิตแล
เหมือนหนึ่งมีดวงแก้ว            ส่องให้เห็นหน

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 6 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์