เจิดจ้าเสมือนจันทร์        ประกายวรรณ ณ เวหา
พร่างพราสกาวตา            สว่างพื้นฑิฆัมพร
    ยลเยี่ยงจรียา            พระโสภาสโมสร
ชื่นตาประชากร                ขจรเกียรติขจายไป
    ร่มเกล้าฯ พสกถ้วน        มิหดห้วน ณ แห่งไหน
ดุจโพอุดมใบ                ก็กั้นแดดผะแผดพลัน
    ด้วยว่าพระการุญ            พระเจือจุนจรกผัน
ภูผาพนาวัน                เสด็จดับระงับภัย
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ        ธราธรรม์พิสุทธิ์ใส
งามเอกอเนกนัย                มิอาจสรรจะจรรจา
    ถ้วนหน้าประชาซ้อง        สนั่นก้องสิเนหา
ปรีดิ์เปรมเกษมพา            ฤดีราษฎร์อภีรมย์

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 7 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์