มุ่งบำรุงชาติ        เสริมศาสน์สุกใส
จุนค้ำอำไพ            เสริมสร้างสังคม
ของดีโบราณ            ทรงภารสั่งสม
ไม่หล่นโคลนตม        สืบต่อยืนนาน
    นักเรียนกลื่อนกลาด    ดาดาษดกดื่น
ชีพไม่ราบรื่น            ขาดธาตุอาหาร
ทรงเอาใจใส่            ป้องภัยเภทพาน
จึงทรงโครงการ            กำจัดตัดไป
    ราษฎร์ร้อนจรหา        ดงป่าสิงขร
ห่วงหาอาทร            แน่วแน่แก้ไข
การุญหลากล้น            ดุจต้นโพใหญ่
แผ่กิ่งก้านใบ            ร่มเย็นเศียรทรวงฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์