"จงยอมรับและนับถือตนเอง
เพราะการนับถือตนเอง
เป็นการสร้างศรัทธาและเกิดเป็นพลัง
ในการฟันฝ่าอุปสรรค
พร้อมที่จะก้าวเดินไปยังจุดหมาย"


เบญญาวัธน์