พระเมตตาการุญ        แผ่เจือจุนพสกผอง
ทุกขะจะประคอง        เสด็จดับระงับภัย

    พระเมตตาแผ่คุ้ม        ประคอง
ยามเมื่อพสกผอง            พบเศร้า
หามีที่เมินมอง            แหนงหน่าย
ทรงรี่เสด็จเข้า            ขจัดสิ้นทุกขา

    ภูผาแดนป่าไพร        ยากเพียงใดไช่ปัญหา
ณ ใดภัยบีฑา            ณ ที่นั้นก็พลันถึง

    ภูผาแดนป่ากว้าง        กันดาร
บุกบั่นบำเพ็ญภาร        ที่นั้น
หนทางใช่เหตุสาน        อุปสรรค
จนกว่าภัยบีบคั้น            ค้อยคล้อยจางหายฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์