ลุฤกษ์งามสามสิบหกพระชันษา        ปวงประชาผองเผ่าชาวสยาม
ต่างชื่นระรื่นฤดีตาม                ที่ทรงงามเพียบพระจริยา
    พระมหากรุณาธิคุณ            ดั่งพิรุณโปรยประชะพฤกษา
ในยามแล้งแห้งหดสดทันตา            แผ่ประชาทั่วสิ้นแม้ถิ่นไพร
    สนพระทัยในด้านการศึกษา        หมายประชาเชี่ยวรู้ชูสดใส
เกื้อกูลมูลนิธิสายใจไทย                เพื่อช่วยให้คนพิการสราญรมย์
    เมื่อประจักษ์นักเรียนขาดธาตุอาหาร    ทรงแนะการเกษตรกรรมนำผสม
ประชาปะทุกขะระทม                ทรงขจัดป้องปัดไป
    ทรงโครงการนานาสารพัด        เพื่อขจัดช่องว่างสู่ทางใส
ศิลปวัฒนธรรมไทย                นุรักษ์ไว้ตกทอดตลอดกาล
    ผองพสกภิวาทบาทบงสุ์            ขอพระองค์ปรีดิ์เปรมเกษมศานติ์
สิ่งที่พระประสงค์จำนงนาน            พระไตรรัตน์บันดาลสัมฤทธิ์เทอญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 5 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์