พระทรงปรีชาสามารถ        อักษรศาสตร์
เลอล้ำเลิศประเสริฐศิลป์
    งานร้อยแก้วแพรวโสภิน        นิพนธ์กวิน
อ่านหรือสดับตรับสาร
    งานร้อยกรองผ่องดวงมาน    อักษรวิธาน
แสนเสนาะไพเราะหู
    ศิลปะพระตราตรู        เลิศล้ำดำรู
ดุริยางคดนตรี
    อเนกวิทย์วิศิษฏ์ศรี        ทรงวิภาวี
ด้วยพระทัยใฝ่ศึกษา
    งามพร้อมพระจริยา        มิ่งขวัญประชา
ทั่วทุกถิ่นแผ่นดินไทยฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 8 พฤศจิกายนพ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์